Akoestisch onderzoek


Geluidsonderzoek wet milieubeheer - algemene bepalingen omgevingsrecht

Bij oprichting, wijziging of uitbreiding van een bedrijf moet daarvan een melding worden gedaan bij het bevoegd gezag. Een bedrijf (inrichting in de wet) moet voldoen aan algemene regels, het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer", kortweg het activiteitenbesluit, ook wel afgekort met 'Barim'. Hierin staat ook welke bedrijven of activiteiten niet onder de algemene regels vallen en er een omgevingsvergunning, voorheen milieuvergunning, moet worden aangevraagd. Of er nu wel of geen vergunningplicht is, er kan worden gevraagd om een akoestisch onderzoek. Zo'n akoestisch onderzoek moet laten zien wat het geluidsniveau in de omgeving, met name bij woningen, bedraagt ten gevolge van de activiteiten. Ook bij wijzigingen en uitbreidingen kan een melding of een aanvraag van een milieuvergunning nodig zijn en, afhankelijk van de aard van de wijziging of uitbreiding, een nieuw akoestisch onderzoek. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) heeft als doel om meldingen en/of vergunning aanvragen te vereenvoudigen. Wat betreft geluid verandert hierdoor niets aan voorschriften, uitgangspunten en grenswaarden.

Activiteitenbesluit

Als een bedrijf alleen meldingplichtig is kontroleert de gemeente of wordt voldaan aan de algemene regels van het activiteitenbesluit, en laat de samenleving weten dat er een melding is gedaan die de gemeente, hopelijk voor het betreffende bedrijf, heeft goedgekeurd. Bezwaar door de burger is hierbij niet mogelijk. Een akoestisch onderzoek moet aantonen dat wordt voldaan aan de algemene regels, of op welke wijze hieraan zal gaan voldaan. Besluit downloaden

Milieuvergunning (omgevingsvergunning)

Als een bedrijf vergunningplichtig is moet het bevoegd gezag een beschikking opstellen waarin is beschreven onder welke voorwaarden de activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Voorschriften ten aanzien van geluid kunnen daar een onderdeel van zijn, en die zijn gebaseerd op het akoestisch onderzoek. De beschikking bevat motivaties waarom de verleende rechten zijn vergund. De beschikking wordt ter inzage gelegd en de gemeenschap mag bezwaar aantekenen. De grenswaarden ten aanzien van geluid kunnen afwijken van de grenswaarden zoals vermeld in het activiteitenbesluit, er is altijd sprake van maatwerk.

Maatwerkvoorschriften

Ook voor bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opstellen. Dat komt zelfs veel voor. Het kan zijn dat de activiteit er om vraagt om specifieke regels op te stellen om aan de algemene regels (de grenswaarden) ten aanzien van geluid te voldoen. Het kan ook zijn dat het bevoegd gezag erkent dat de omgeving zo stil is dat de grenswaarden strenger moeten zijn dan de algemene, andersom kan ook. Ook hier is weer het akoestisch onderzoek het startpunt bij de bepaling van de voorschriften.

Gebiedsgerichte grenswaarden

Een gemeente heeft ook de mogelijkheid om zelf lokale grenswaarden voor geluid op te stellen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld café's in een uitgaansgebied wat meer ruimte krijgen en inrichtingen (bedrijven) in woonwijken minder. Zo'n geluidnota of geluidbeleid moet door een gemeenteraad worden goedgekeurd, dat is het inspraakmoment. De gebiedsgerichte grenswaarden zijn een leidraad voor zowel bedrijven onder het activiteitenbesluit als voor bedrijven die vergunningplichtig zijn. De uiterste grenswaarden voor geluid zijn bepaald door het rijk.

Normen en grenswaarden

De streefwaarden voor geluid door bedrijven zijn 50 dB(A) overdag, 45 dB(A) in de avond en 40 dB(A) in de nacht, buiten voor de gevels van woningen. De geluidniveaus zijn gemiddeld over de gehele periode (dag, avond of nacht). Dat zijn ook de algemene regels in het activiteiten besluit. Er zijn toeslagen (straf) voor geluid met sterke pieken of voor herkenbare muziek. Afwijkingen van de streefwaarden zijn mogelijk door middel van maatwerkvoorschriften, bestuurlijke afweging op basis van een akoestisch onderzoek of gebiedgerichte grenswaarden. Voor piekgeluiden gelden weer aparte grenswaarden. Lees verder...
Zie ook: gezoneerd industrieterrein