Bouwbesluit


Veiligheid gezondheid in gebouwen

Het Bouwbesluit is een wettelijke regeling die eisen aan gebouwen bevat om de veiligheid en gezondheid van de gebruikers te waarborgen. Het omvat ook eisen voor bescherming tegen geluid van buiten, van de buren of door installaties. De eisen die verband houden met geluid gelden alleen voor nieuwbouw, en soms ook na renovatie of een verbouwing. In de regel zijn woningen van vr 1991 vrijgesteld van de geluidseisen uit het Bouwbesluit.
Het Bouwbesluit bevat ook eisen aan geluidisolatie tussen woningen en zorg- onderwijs of sportfaciliteiten. Hier gaat het meer dan eens mis als bij het opstellen van een programma van eisen wordt vergeten dat ook aan het activiteitenbesluit moet worden voldaan. Voor werkelijk duurzame bouw zijn de eisen aan geluid hoger dan die van het bouwbesluit.

Geluid van buiten - geluidwering van de gevel

Gebouwen moeten geluid van verkeer, weg- trein en vliegverkeer, voldoende buiten sluiten. Als er sprake is van dit soort geluiden, en dat wordt bepaald door de wet geluidhinder, dan moet de geluidsisolatie van de gevel aan minimale eisen voldoen. Die eisen zijn afhankelijk van de mate van blootstelling aan het verkeersgeluid - berekend volgens de voorschriften van de wet geluidhinder. Als er geen sprake is van blootstelling volgens de wet geluidhinder geldt er ook geen minimum voor de isolatiewaarde van de gevel.

Luchtgeluidisolatie

Geluid dat wordt opgewekt door 'akoestische' bronnen, dus de menselijke stem, de geluidsinstallatie of tv, noemen we luchtgeluid. Het Bouwbesluit bevat eisen aan bescherming tegen luchtgeluid van naburige ruimten, en vooral naburige woningen, om de kans op hinder te voorkomen. De eisen zijn zodanig dat 'normale' spraak van de buren hoogstens waarneembaar is, en zeer luide spraak hoogstens verstaanbaar is. In geschakelde woningen die niet beter zijn dan conform de minimum-eisen aan geluidisolatie zal men altijd rekening met elkaar moeten houden.

Contactgeluid

Met contactgeluid bedoelt men geluid dat wordt opgewekt door bijvoorbeeld lopen, en dat in omliggende vertrekken gehoord kan worden. Ook het slaan met deuren, bijvoorbeeld, kan contactgeluid opleveren maar dit kan niet worden gemeten, hiervoor zijn geen meetprocedures. De eisen aan bescherming tegen contactgeluid in het Bouwbesluit hebben alleen betrekking op vloeren. Deze eisen gelden voor zowel horizontale als vertikale scheidingsconstructies, dus zowel naast elkaar als boven elkaar gelegen woningen moeten er aan voldoen.
De eisen aan contactgeluid zijn in 2002 verhoogt, maar nog steeds kan er door contactgeluid betrekkelijk snel hinder ontstaan.

Installatiegeluid

Het Bouwbesluit bevat grenswaarden voor geluid vanwege installaties. Onder installaties wordt in de geluideisen van het Bouwbesluit verstaan: toilet, lift, cv, boiler, warmtepomp en dergelijke, en pompen voor het opvoeren van de waterdruk. Deze eisen zijn redelijk streng en installatiegeluid zorgt naar verhouding minder voor overlast. De toenemende populariteit van warmtepompen, bijvoorbeeld voor het terugwinnen van warmte uit ventilatielucht zorgt wel regelmatig voor klachten.

Geluidsmeting - controlemeting en onderzoek

Wij zijn u graag van dienst met onderzoek naar de kwaliteit van luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en installatiegeluid. Geluidsisolatie van gevels laten wij graag aan anderen, het geluid vanwege verkeer berekenen wij namelijk ook niet.

Gebrekenboek

Voor huurwoningen van voor de invoering van het Bouwbesluit zijn condities van of in een woning genoemd die leiden tot een 'ernstig gebrek'. De huurcommissie hanteert dit bij het opleggen van huurverlaging. Ook voor zeer slechte geluidsisolatie kan aanleiding zijn tot een aanwijzing tot huurverlaging. Geldt uiteraard niet voor vrije sector huur...