Arbeidsomstandighedenbesluit


Arbeidshygienische-strategie

Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers (volgens de stand van de wetenschap en kennis van professionals). Bij risico’s in het werk verlangen de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit:

De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde. De werkgever moet dus eerst de mogelijkheden op hoger niveau onderzoeken voordat besloten wordt tot maatregelen uit een lager niveau. Het is alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn (technische, uitvoerende en economische redenen). Dit is het redelijkerwijs-principe. Die afweging geldt voor elk niveau opnieuw.

Actie- en grenswaarden

Indien het daggemiddelde (LEX,8h) van 85 dB(A) of het piekniveau (LCpeak) van 137 dB wordt overschreden worden maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om de blootstelling tot een minimum te beperken. De betrokken werknemers worden in de gelegenheid gesteld audiometrisch onderzoek te laten verrichten. Beschikbaar gestelde gehoorbeschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Werkplekken waar het daggemiddelde (LEX,8h) van 85 dB(A) of het piekniveau (LCpeak) van 137 dB overschreden kan worden moeten worden afgebakend en passend worden gemarkeerd. Indien mogelijk wordt de toegang beperkt.

Indien het daggemiddelde (LEX,8h) van 80 dB(A) of het piekniveau (LCpeak) van 135 dB wordt overschreden worden passende, naar behoren aangemeten, individuele gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. De betrokken werknemers moeten doeltreffende voorlichting krijgen over de risico’s van blootstelling aan lawaai, de genomen maatregelen, de wettelijke grenswaarden, de resultaten van het geluidsonderzoek, het juiste gebruik van de gehoorbeschermingsmiddelen, de symptomen van beginnende gehoorsbeschadiging, hun eventuele recht op gehoorsonderzoek en voor het gehoor veiligere werkmethoden. Extra gevoelige werknemers (te denken valt aan sommige medicaties of medische oorproblemen) worden in de gelegenheid gesteld audiometrisch onderzoek te laten verrichten.

Het daggemiddelde (LEX,8h) van 87 dB(A) of het piekniveau (LCpeak) van 140 dB mag in geen geval worden overschreden. Deze grenswaarde geldt met inachtneming van de werking van eventueel gebruikte gehoorbeschermingsmiddelen. Voor deze grenswaarden gelden geen ontheffende voorwaarden of omstandigheden, bij overschrijding moet onmiddellijk worden ingegrepen.

Terug naar arbo pagina